Bài báo được công bố trên các Tạp chí trong nước và quốc tế năm học 2019-2020

10/04/2020

 

1. Danh sách bài báo ISI và Scopus năm 2019 - 2020 - Khoa Công nghệ thông tin

Stt Tên bài báo Tác giả Tên tạp chí Tập, số, trang Số xuất bản Ghi chú
1 A Neural Network moedel for eficient antonymy-synonymy classfication by exploiting Co-occurrence ang Word - Structure Patterns Bùi Văn Tân (Bui Van Tan, Nguyen Phuong Thai, Pham Van Lam, Ngo Thanh Quy) International Jounal of intellignet engineering and systems (Scopus Q3, Cite Score 1.03) Vol 13, No.1, 2020; pp: 156-166  No.1, 2020; https://www.inass.org/2020/202002915.df

2. Danh sách bài báo Tạp chí Khoa học Công nghệ Trường

DANH SÁCH BÀI BÁO TẠP CHÍ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020 - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
STT Họ và tên các tác giả Tên bài báo Tạp chí, proceedings Ghi chú
Tên tạp chí, proceedings Số và thời gian xuất bản Chỉ số ISN Điểm công trình
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Vũ Văn Đốc Đánh giá sự thay đổi của các biến trong sơ đồ vòng lặp nhân quả Tạp chí khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Mục Diễn đàn khoa học, SỐ 19 (4/2019), trang 86-92 0866-7896