Bài báo được công bố trên Tạp chí trong nước và quốc tế năm học 2017 - 2018

10/04/2020

1. DANH SÁCH BÀI BÁO HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM HỌC 2017-2018 - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Họ và tên các tác giả Tên bài báo Tạp chí, proceedings Ghi chú
Tên tạp chí, proceedings Số và thời gian xuất bản Chỉ số ISN Điểm công trình
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Bùi Văn Tân (Bui Van Tan, Nguyen Phuong Thai and Pham Van Lam) Hypernymy Detection for Vietnamese Using Dynamic Weighting Neural Network IEEE thuộc danh mục Q3. H Index:
251  
19th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing. Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag (accepted)
March 18 to 24, 2018
3029743 1  
2 Bùi Văn Tân (Bui Van Tan, Nguyen Phuong Thai and Pham Van Lam) Construction of a word similarity dataset and evaluation of word similarity techniques for Vietnamese IEEE      (KSE 2017) 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering Conference proceedings
19-21/10/2017
978-1-5386-3576-6 1  

2. DANH SÁCH BÀI BÁO TẠP CHÍ TRONG NƯỚC NĂM HỌC 2017-2018 - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Họ và tên các tác giả Tên bài báo Tạp chí, proceedings Ghi chú
Tên tạp chí, proceedings Số và thời gian xuất bản Chỉ số ISN Điểm công trình
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Cao Ngọc Ánh (  Vũ Việt Vũ, Phùng Thị Thu Hiền) Thuật toán phân cụm K-MEANS* Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập số 169, số 09-2017, trang 159-164 1859-2171 0.5  

3. DANH SÁCH BÀI BÁO HỘI THẢO TRONG NƯỚC NĂM HỌC 2017-2018 - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Họ và tên các tác giả Tên bài báo Tạp chí, proceedings Ghi chú
Tên tạp chí, proceedings Số và thời gian xuất bản Chỉ số ISN Điểm công trình
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mai Mạnh Trừng (Lê Phê Đô, Lê Trung Thực, Lê Thị Len, Nguyễn Khắc Hưng, Nguyễn Thị Hằng, Trần Văn Mạnh) Cải tiến mã khối hạng nhẹ họ LED và Neokeon Hội thảo Quốc gia lần thứ XX- Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông- @- ĐH Quy Nhơn 11/2017, trang 41-48 978-604-67-1009-7 1  
2 Vũ Văn Đốc ( Nguyễn Trọng Bách, Huỳnh Quyết Thắng)  Xây dựng và thử nghiệm đánh giá hiệu năng phần mềm dựa trên kỹ thuật biến đổi biểu đồ trình tự thành Queueing Petri Nets Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ X nghiên cuus cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin. The 10th National Conference on Fundamental and Applied IT Research   ngày 17-18/8/2017 , trang 999-1007 978-604-913-614-6  1