Bài báo được công bố trên Tạp chí trong nước và quốc tế năm học 2018 - 2019

10/04/2020

1. DANH SÁCH BÀI BÁO TẠP CHÍ QUỐC TẾ NĂM HỌC 2018-2019 - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Họ và tên các tác giả Tên bài báo Tạp chí, proceedings Ghi chú
Tên tạp chí, proceedings Số và thời gian xuất bản Chỉ số ISN Điểm công trình
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Đào Thị  Phương Anh (VantrongThai; Junsheng Cheng, Vietthung Nguyen, phuwownganh Đaothị) Optimizing SVM'S parameters based on backtracking search optimization algorithm for gear fault diagnosis Journal of Vibroengineering  February 2019, Volumme 21, Issue1 scopus    
2 Đào Thị  Phương Anh (VantrongThai; Junsheng Cheng, Vietthung Nguyen, DuyTrinh Nguyen;  phuonganh Đaothị) Fused feature representation based on bottleneck spare autoencoder for multi-source data in gear fault diagnosis The international Journal of Engineering and Science Volume 7, Issue 12 Ver.II, pp 01-08 online    
2. Danh sách Bài báo Hội thảo trong nước năm học 2018-2019 - Công nghệ thông tin 
STT Họ và tên các tác giả Tên bài báo Tạp chí, proceedings Ghi chú
Tên tạp chí, proceedings Số và thời gian xuất bản Chỉ số ISN Điểm công trình
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Nguyễn Hoàng Chiến (Nguyễn Hoàng Chiến, Phạm Thanh Giang) Đánh giá hiệu năng của giao thức định tuyến với mô hình đường cao tốc trong mạng VANET Hội thảo Quốc gia lần thứ XXII- Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông- @- ĐH Thái Bình 6/2019, trang 65-70 978-604-67-1009-7 1  

3. DANH SÁCH BÀI BÁO TẠP CHÍ TRONG NƯỚC NĂM HỌC 2018-2019 - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Họ và tên các tác giả Tên bài báo Tạp chí, proceedings Ghi chú
Tên tạp chí, proceedings Số và thời gian xuất bản Chỉ số ISN Điểm công trình
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Lương Thị Thảo Hiếu (Lương Thị Thảo Hiếu, Lê Thanh Của, Đào Phương Anh) Tích hợp Restfull web service trên nền tảng di động xây dựng hệ thống web khoa Công nghệ thông tin trên điện thoại android  Tạp chí khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 185, số 09,2018 1859-2171 0.5  

4. DANH SÁCH BÀI BÁO TẠP CHÍ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019 - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Họ và tên các tác giả Tên bài báo Tạp chí, proceedings Ghi chú
Tên tạp chí, proceedings Số và thời gian xuất bản Chỉ số ISN Điểm công trình
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Nguyễn Hoàng Chiến Phân tích vai trò của các tham số EDCA trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ cho mạng 802.11p Tạp chí khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Mục Diễn đàn khoa học, SỐ 17 (12/2018), trang 17-21 0866-7896