Danh sách kết quả Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2019 - 2020

07/07/2020

Danh sách kết quả Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2019 - 2020

(Kèm theo Quyết định số 253/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 26 tháng 6 năm 2020)

1. Đề tài: "Nghiên cứu thuật toán cụm nửa giám sát dựa trên đồ thị trong phân loại kết quả học tập của Sinh viên"

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Kiều Oanh

Thành viên đề tài: ThS. Nguyễn Thu Hiền

2. Đề tài: "Ứng dụng thuật toán học máy xây dựng mô hình phát hiện gian lận giao dịch tín dụng".

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Mai Mạnh Trừng

3. Đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc GOP lên chất lượng truyền video theo chuẩn H265 trong môi trường WLAN"

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lương Thị Thảo Hiếu

Thành viên đề tài: ThS. Lê Thị Thu Hiền

4. Đề tài: "Xác định thời gian đáp ứng của phần mềm bằng các kỹ thuật Queueing Petri nets và Palladio Component Model: Thử nghiệm và so sánh"

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Văn Đốc

5. Đề tài: "Tự động phân tách quan hệ paradigmatic dựa trên mạng noron nhân tạo, ứng dụng xây dựng phần mềm tự động sinh câu tiếng việt"

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Văn Tân