Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Cán bộ - Giảng viên khoa CNTT đã được nghiệm thu năm học 2016-2017

13/09/2019

Danh sách Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã được nghiệm thu năm học 2016-2017:

1. Đề tài: "Nghiên cứu mô hình quản lý tính di động của phương tiện trong mạng VANET".

 Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hoàng Chiến

2. Đề tài: "Xây dựng độ đo đánh giá chất lượng các phương pháp xác định tập thuộc tính tối ưu trong hệ quyết định" .

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phùng Thị Thu Hiền

3. Đề tài: "Hệ thống thu thập và trích rút thông tin từ dữ liệu web theo chủ đề".

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Mai Mạnh Trừng

4. Đề tài: "Nghiên cứu luật kết hợp hỗ trợ dự đoán kết quả học tập của sinh viên".

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Tuấn Hạnh