Doanh nghiệp Nhật bản hướng dẫn viết CV và đối sách phỏng vấn

28/09/2019

Nhà trường phối hợp với Công ty SEKISHO Việt Nam tổ chức hướng dẫn về cách viết CV và đối sách phỏng vấn đối với Sinh viên:

Kế hoạch chi tiết theo thông báo dưới đây: