Thông tin giảng viên

Thông tin cơ bản
Họ tên: Trần Hồng Việt
Năm sinh: 1979
Học hàm: Giảng viên chính
Học vị: Tiến sỹ
Khoa viện: Công nghệ thông tin
Thâm niên: Đang cập nhật
Bộ môn: Mạng máy tính và Công nghệ đa phương tiện
Điện thoại: 0975486888
Email: thviet@uneti.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu giảng viên

- Mạng máy tính, các hệ thống mạng, hệ thống tính toán.

- Khoa học máy tính.

- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy, dịch máy.

- Kinh nghiệm giảng dạy và phát triển phần mềm, hệ thống trên Linux, Windows, and web platforms using C/C++, VB.NET, C#, Python, JavaScript