Đề tài NCKH cấp cơ sở của Cán bộ - Giảng viên khoa CNTT đã được nghiệm thu năm học 2015-2016

10/04/2020

Danh sách đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở đã được nghiệm thu năm học 2015 - 2016:

1. Đề tài: "Nghiên cứu đánh giá chất lượng truyền video trên giao thưcSCTP".

Chủ nhiệm đề tài: TS. Cao Diệp Thắng

2. Đề tài: "Coredata M&D quản lý – Điều khiển doanh nghiệp".

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Mai Mạnh Trừng

3. Đề tài: "Nghiên cứu khai phá dữ liệu đồ thị và ứng dụng vào phân tích mối quan hệ của nhóm người dùng trên mạng xã hội".

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lương Thị Thảo Hiếu

4. Đề tài: "Nghiên cứu một số giải thuật cân bằng tải động trong hệ thống phân tán và không đồng nhất"

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Văn Đốc