Đề tài cấp cơ sở của Cán bộ - Giảng viên khoa CNTT đã được nghiệm thu năm học 2017-2018

12/09/2019

Danh sách Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã được nghiệm thu năm học 2017-2018

1. Đề tài: "Nghiên cứu thuật toán điều khiển cửa sổ tương tranh trong mạng 802.11p"

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hoàng Chiến

2. Đề tài: "Nghiên cứu và xây dựng một số thuật toán trong cơ sở dữ liệu sử dụng Rough Set".

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phùng Thị Thu Hiền

Thành viên tham gia: ThS. Vũ Thu Uyên

3. Đề tài: "Nghiên cứu mật mã hạng nhẹ cho ứng dụng IOT".

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Mai Mạnh Trừng

Thành viên tham gia: ThS. Đặng Văn Giang

4. Đề tài: "Nâng cao hiệu quả đo lường độ tương tự ngữ nghĩa dựa trên Mạng từ".

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Văn Tân.

5. Đề tài: "Nghiên cứu nâng cao chất lượng dịch vụ truyền dữ liệu mạng không dây"

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Tuấn Hạnh

Thành viên tham gia: ThS. Phạm Thị Thùy

6. Đề tài: "Nghiên cứu và xây dựng hàm so sánh trên tập số mờ tam giác và ứng dụng cho bài toán lập kế hoạch sản xuất mờ loại 1

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Thị Thu Huyền